Klauzula informacyjna – dla osób kontaktowych

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medi Partner Sp. z o. o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 2. Inspektor ochrony danych
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych Medi Partner, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
  • przez e-mail: IOD@medipartner.pl
 3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane aby:

  • kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami).
  • bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy.Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
  • prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług w kontekście współpracy biznesowej między nami, a firmą, którą reprezentujesz. W ramach takiej relacji biznesowej będziemy między innymi wysyłać zaproszenia do spotkania, informacje o produktach, promocjach i konkursach oraz przeprowadzać badania marketingowe. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego usprawiedliwionego interesu. Możesz wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie.
 4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy lub też do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli jesteś przedstawicielem potencjalnego Klienta.
 5. Odbiorcy Twoich danych osobowych
  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.:

  • dostawcom usług IT,
  • agencjom marketingowym,
  • agencjom badawczym.

  Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 6. Źródło otrzymania danych
  Twoje dane pochodzącą od pracodawców, kontrahentów, których reprezentujesz, jak również ze źródeł publicznych, w tym stron internetowych i serwisów społecznościowych.
 7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

 9. Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.